Raphael Mabo : Flytta-växter-meditation

Meditation kan vara mycket. Idag har jag ägnat mig åt min trädgård, ja min yttre trädgård den utanför stugan jag bebor. Har flyttat en buskros, gjort iordning en kryddträdgård och sått frön och planterat om lite växter. Att göra med kroppen, göra med händerna, fokuserad på uppgiften, vara närvarande i det som görs, det är också meditation. Jag ser det meditativa tillståndet som ett tillstånd av närvaro, avslappning, lugn, styrka, kraft – essenskvaliteter. Meditation handlar för mig om att vara i mig själv, i kontakt med mig själv. I mitt inre, i min kropp, i närvaro i nuet med det som finns, händer, upplevs just nu. Det kan vara stilla, det kan vara aktivt. 

Vad är meditation för dig i din vardag?

Jag hälsar det heliga i dig!
Raphael Mabo
Zen-coach

Annonser

Raphael Mabo : Kan kärlek vara bra eller dålig?

För mig är kärlek en upplevelse och inget som intellektuellt behöver värderas, det är en känsla eller upplevelse bortom intellektet och är en livskraft som värnar om alltings liv och som i detta även har en expanderande kvalitet. Den villkorslösa kärleken är en kärlek som finns för alla – för varje människa, djur, träd och blomma, för vindarna och för haven. Det är livsenergin bakom eller bortom tankarna, intellektet, egot.. och kärleken är frihet.

Kärlek kan ta många uttryck, och vi är också olika som människor med allt vi har med oss, vårt eget bagage, vårt medvetande, vår utveckling, vår själ, våra tankar etc – och kärleken skapar en process och påverkar allt det som vi är, som att vi kopplas in på ett ”Kärleksuttag” och så händer massa sker inuti oss och vi agerar, vi gör, vi tänker, vi känner, vi skapar former och vi uttrycker på olika sätt. I detta kan det vara lätt att fastna i den yttre formen och kanske inte alltid se vad som finns inuti, eller var det kommer ifrån. Kärleken ”filtreras” olika genom olika människor.

Jag tror inte på begreppet ”ondska”. Ur ett högre perspektiv tror jag inte dessa begrepp finns, alltså jag tror inte de är universiella. Jag ser det som begrepp skapade av människor för att dela in och försöka hantera sin omvärld och de är kulturellt betingade. I en kultur kan något anses som ”ont” som i en annan kultur kan anses vara ”gott”. Det kan även finnas individuella värderingar om vad som är godhet eller ondhet. Så om vi släpper perspektivet ont eller gott, och istället har – mår jag bra eller mår jag inte bra? Mår andra bra eller mår andra inte bra? Mår världen bra eller mår världen inte bra? Dvs, oss själva i det ekosystem som finns omkring oss. Och ”må bra” som ett uttryck för hälsa, essens, livskraft, glädje etc.

Däremot tror jag det är en skillnad på närvaro i hjärtat och närvaro med intellektet. Att hjärtat har en egen intelligens, så att säga. Hjärtat andas kärlek. Intellektet kan diskutera kärlek, men hjärtat är det som är kärlek. Dock kan upplevelse, närvaron, med hjärtat ha olika grader av tydlighet och grumlighet, och det kan finnas rädslor och olika känslor och upplevelser i oss…

Jag hälsar det heliga i dig!
Raphael Mabo
Zen-coach

Raphael Mabo : Fri från lidande?

Det kom en fråga om hur man kan vara fri från lidande i den fysiska upplevelsen, hur kan vi inte lida när det finns så mycket smärta och sorg i den fysiska verkligheten?

Mitt svar är: Ledsamhet, sorg och smärta är känslor i kroppen som händer och uppstår. Att vara fri från lidande innebär inte att inte kunna vara ledsen eller känns sorg. Att vara fri från lidande innebär inte att känslor inte händer. Att vara fri från lidande innebär att vara fri från den intellektuella värderingen av våra känslor, för den intellektuella värderingen skapar lidandet. Det vill säga – det är det vi tänker om våra känslor som är lidandet, inte sorgen eller smärtan vi upplever. Försöker vi låta bli att skapa tankar om vår upplevelse som skapar lidande, så får vi ändå tankar eftersom vi visar motstånd mot vår upplevelse. Att tillåta och acceptera vår inre upplevelse, innebär även att tillåta och acceptera de tankar som finns, och även då våra känslor. Att låta dem finnas där som de finns, alla tankar och känslor, men utifrån vetskapen att vi inte är dem, det är inte vår identitet. De händer och uppstår i det öppna rum som vår kropp är. Att acceptera innebär inte att godkänna, det handlar inte om rätt eller fel, bra eller dåligt. Det handlar om att det vi upplever inuti just nu är vad vi upplever just nu, det är det som händer just nu. Och det räcker så, att låta det finns där som det är eftersom det finns där som det är. Vi behöver inte göra något med det, det är när vi försöker göra något med vår inre upplevelse som vi ger motstånd till det och därmed orsakar vi lidande för oss själva – i tanken. Att neutralt betrakta våra upplevelser, även smärtan och sorgen, låta tårarna finnas där, låta smärtan finnas där som den finns, tillåta vår inre upplevelse. Inte att försöka göra det, för försöker vi så ger vi motstånd mot det som är. Om vi inte kan acceptera, om vi inte kan tillåta vår inre upplevelse, så försök inte att tillåta om du inte kan. Acceptera, tillåt istället att du inte kan. Att acceptera och tillåta det vi upplever, innebär även att acceptera, tillåta när vi inte kan göra det. Alltså omfamna allt som vi är. Och kan vi inte göra det heller, så acceptera och tillåt även det.

Med lidande menar jag ingen ingen fysiologisk känsla, som smärta är eller emotionell upplevelse som sorg eller ledsamhet. En synonym till lidande är prövning eller vedermöda.

Men, ska vi då inte göra något alls, inget mer än typ sitta på en bergstopp 24 timmar om dygnet och vara ett med kosmos? Haha, jo vi kan göra, vi kan agera – men frågan är, var kommer agerandet ifrån och vem är det som agerar? Om vi har strategier för att slippa uppleva något, så visar vi motstånd och genom det så kan den inre upplevelse vi visar motstånd mot hända och uppstå på ett annat sätt som kan upplevas som något vi kan värdera som lidande. Om vi istället gör för något, istället för emot, så kan vi få ett annat resultat. Exempelvis meditera för avslappning, istället för att meditera emot stress. 

Ibland fastnar jag i tankar, känslor, allt möjligt. Ibland dömer och anklagar jag mig själv, ibland gör jag det inte. Det är livets resa. Ibland glömmer jag, ibland minns jag. Det kommer och går. Och från ett högre perspektiv tror jag att allt är som det ska, denna resa, denna färd framåt.

Jag hälsar det heliga i dig!
Raphael Mabo
Zen-coach

Raphael Mabo : Varför coaching?

En fråga jag får ibland, det är – varför coaching? Varför går människor i coaching idag? Kan man inte klara sig utan? Som jag ser det så har vi ett samhälle idag som har en hög täthet på intryck, vi lever mycket utanför oss själva i det som finns omkring oss. Vi får ta emot väldigt mycket information genom vårt nervsystem och vårt sinne. Den moderna tekniken där vi ständigt är uppkopplade och matas med information, informations- och reklambudskapen som finns i varje kvarter i varje stad, tidningar, television, radio och våra massmedier. Det blir en hel del för oss att ta hand om. Det är också lätt för människor att leva i andras känslor, att påverkas av andras känslor och inte alltid kunna skilja på sina egna och det som är andras, att man kan ta in andra så mycket att det som andra känner gör man till sitt eget. Många lever också i tankarna, i intellektet och inte längre kommunicerar med sin kropp, sina känslor. Förmågan att skilja mellan vad som är tankar och vad som är känslor, är inte alltid självklar hos alla.

Coaching innebär ett fokus inåt och en hjälp att sortera ut och hitta de egna svaren, den egna vägen, det är som en paus där du får stöd för att uppleva dig själv och din inre rikedom. Så jag ser coaching som ett svar på ett behov som har vuxit fram på grund av den riktning som vårt samhälle har tagit. Till mig kommer människor som har olika utmaningar i livet, privat eller professionellt – det kan handla om relationer, jobbet, studier, det kan handla om tankar och känslor, det kan vara stress och förvirring, det kan vara sorg och ledsamhet. 

Grunden i coaching är lyssnarstöd, ett öppet samtal, ett inkännande lyssnande och kärleksfull närvaro – detta kan upplevas som helande i sig. Med detta som grund fokuserar vi inåt, tittar på tankarna, känslorna, kommunicerar med kroppen och öppnar upp för vårt undermedvetna att ge oss svar, lösningar, insikter, förståelse och handlingar. Det är inte jag som coach som har svaren, utan de finns inuti dig. Jag öppnar upp rummet för dig att vara precis som du är och hitta din egen sanning i dig.

Jag hälsar det heliga i dig!
Raphael Mabo
Zen-coach

Raphael Mabo : Om vad coaching är

Ibland kommer frågor om vad coaching är och skillnaden mot terapi. Coaching är ett stöd för klienten att hitta sina egna svar, sin egen väg, sin egen struktur, sin inre sanning bortom rädslor och intellektuella hinder. Coaching fokuserar på nuet och framtiden. Som coach varken analyserar jag eller ställer någon diagnos, jag utgår från din verklighet och din sanning. Jag utgår från att varje människa har svaren, men att dessa svar kan ligga dolda. Jag stöttar dig till mer kontakt med din egen inre visdom och närvaro, att öppna upp för dig själv. Coaching är inte terapi, för coachen fixar ingenting. Coachen löser inte dina problem. Det är hjälp till självhjälp och innebär ett praktiskt verktyg som man kan använda själv utan en coach, när man har fått erfarenhet hur det görs. 

Man inleder med det som är aktuellt för klienten i nuet, det kan röra sig om jobbet, relationer, arbetslöshet, det kan handla om sorg eller en känsla av att inte komma vidare. Första steget är att ringa in det som klienten vill utforska, att tydliggöra det. I detta också hitta vad vill klienten ha ut av sessionerna, vad har klienten för mål? Det i sig kan vara en resa, att hitta ett mål. Här kan jag som coach ställa frågor om din längtan, dina behov, dina strategier – öppna frågor utifrån nyfikenhet istället för slutna frågor som förväntar sig en viss typ av svar. Genom min nyfikenhet på dig och din verklighet, dina upplevelser, så lyssnar jag och följer med din berättelse och ställer frågor för att tydliggöra, klargöra dig för dig själv. I detta kan det spontant uppstå att din inre essens, din kärna av kraft, styrka, inspiration och lugn, kan hända – att du upplever kontakt med detta. Och utifrån denna inre upplevelse kan vi hitta steg i ditt liv för att hjälpa dig framåt, praktiska och konkreta aktioner och handlande. Svaren finns i ditt undermedvetna och de kan dyka upp till medvetandet som svar på de frågor jag ställer. 

Det rekommenderas minst 5, helst 10, sessioner för att man ska få ut ett resultat – därför att det är vanligt att vi människor i början gärna har tankar som flyger och far och andra distraktioner i vår kropp och vår livsupplevelse som distraherar oss från upplevelsen med vårt inre. Genom ett öppet utforskande av det som händer och är inuti dig, kan vi – steg för steg, bit för bit – nå bortom detta och in i ditt djup.

Effekten av coaching kan vara större lugn, frid, harmoni med sig själv. Som något som uppstår och händer, utan att vi försöker åstadkomma det eller fixa fram det. Coaching är en intuitiv och upplevelsebaserad process, inte en process byggd på intellektuell analys eller intellektuell kunskap. Coachingutbildningar fokuserar därför på praktiska övningar och möten mellan människor. Man ska ha gjort sina timmar. 

Jag är utbildad enligt Kåre Landfalds Zen-coaching, där vi använder en kommunikationsmodell utifrån Non-violent-communication och med nyfikenhet för varje människas inre kärna. Men Zen-coaching är inte bara en utbildning man går, utan det är en livsstil, ett förhållningssätt till livet om närvaro i nuet med en tillåtande acceptans för de tankar och känslor som händer och uppstår i varje nu.

Jag hälsar det heliga i dig!
Raphael Mabo
Zen-coach

Raphael Mabo : Ge fokus på för istället för emot

Jag mediterar för avslappning, istället för emot stress. Läs föregående mening en gång till. Hur landar den i dig? Att vara för – istället för att vara emot. Jag tro så här – att det vi fokuserar på, det vi ger uppmärksamhet till, är det som växer i våra liv. Därför, ge fokus till det vi är för, det vi vill ha, det som expanderar oss, istället för det som krymper oss. Ett ”nej” är även ett ”ja” till något annat, så hitta ”ja” och ge energi till det. Vad vill du tillåta expansion av i ditt liv?

Jag hälsar det heliga i dig!
Raphael Mabo
Zen-coach