Raphael Mabo : Meditation för transformation av egot och kärlek

Egot är en behållare och lagringsplats för all vår identifikation och föreställningar om den och det vi är, vårt jobb, våra studier och vår karriär. Vår självuppfattning finns i egot och även vårt bekräftelsebehov. Egot är berättelsen vi skapar om oss själva, det innebär konceptualiseringen av det egna självet – vår jag-upplevelse. Egot är en central del för vår fysiska upplevelse och navigationsprogram. Men, en grundläggande funktion i egots program är rädsla, och den rädslan gör att egot kan uppfatta sig hotat och därmed agerar för att skydda sig själv vilket kan gå ut över andra. Egots rädslor och självförsvar kan ta sig uttryck i exempelvis avundsjuka, svartsjuka och motstånd mot förändring.

Det är lätt att dras med av egot och att identifiera sig med det, det är lätt för oss människor att tro att vi är egot och därmed tror vi på de berättelser, rädslor och känslor som egot skapar inuti oss. Men det är fullt möjligt att betrakta egot, för egot är en del inuti vårt jag, vår personlighet och medvetande, men det är inte allt som vi är.

När vi betraktar egot så upptäcker vi att vi är det som betraktar, vi blir medvetna om oss själva utifrån ett större perspektiv. Det jag, självet, som betraktar egot det är vårt medvetande, medvetande som är grunden inuti oss. Ju mer vi upplever och upptäcker vårt själv, jaget, medvetande så kan vi upptäcka att vi styrs mindre och mindre av egot, av rädslor och av bekräftelsebehov. Det kan vara en upplevelse av mer frihet och mer frid i sinnet, en expansion av det som vi är, upptäckten av vår inre sanna natur.

Men hur kan man betrakta egot? Hur blir man medveten om egot? Meditation är en väg, en meditation där vi sitter och betraktar oss själva och det som finns omkring oss, där vi lägger märke till tankar som kommer och går, känslor som kommer och går, upplevelser som kommer och som går. Vinden som rör träden, molnen som rör sig över himlen, regn, solen som tittar fram, vågor som rör sig på vattnet, doften av rosor… Att betrakta detta utan värderingar, utan etikett, utan värdering. Att för en stund lägga åt sidan tankar om ”bra” eller ”dåligt”, ”starkt” eller ”svagt”, för i stunden finns bara upplevelse, upplevelsen i sig självt.

Det är klart att egot vill sträva emot, egot vill bromsa, börja prata, börja skapa känslor och försöka få bort upplevelsen av nuet, så fortsätt bara att se och observera de tankar, känslor, upplevelse som händer inuti dig och med dig just nu. Och nu. Utan värderingar, utan tankar om tankar, utan något annat än upplevelse.

Lägg ner strävan efter mål för stunden, lägg ner prestation och lägg ner tankar om prestation. Det finns inga ”bra” eller ”dåliga”, ”bättre” eller ”sämre meditationer eller upplevelser av nuet, det finns meditation, det finns upplevelse. Låt det som upplevs finnas där, som det är. Just nu. Stanna i observerandet, stanna i frågan, ej i svaret.

Ju mer vi kan göra detta, desto mer får vi distans till egot inom oss och egots rädslor börjar släppa taget om oss, egot kan börja transformeras, förändras, när vi inte längre bekräftar egot.

Avsluta varje stunds meditativ betraktelse och observation av det som är, genom att fokusera på hjärtat, vara i hjärtat, känn kärleken till dig själv och expandera hjärtats energi – kärleksenergin – ut i din kropp och ut omkring dig, ut till de som nära dig, de som berör dig, de som behöver extra kärlek, låt ditt hjärta stråla ut från ditt inre till dig och ut från dig till dig och det och de som finns omkring dig.

Sitt och upplev…

Avsluta med att tacka dig själv för att du gav dig den här stunden, tacka livet och tacka de som vandrat före dig för att de har givit dig liv.

Jag hälsar medvetandet inom dig!

Raphael Mabo

Annonser