Raphael Mabo : Meditation för transformation av egot och kärlek

Egot är en behållare och lagringsplats för all vår identifikation och föreställningar om den och det vi är, vårt jobb, våra studier och vår karriär. Vår självuppfattning finns i egot och även vårt bekräftelsebehov. Egot är berättelsen vi skapar om oss själva, det innebär konceptualiseringen av det egna självet – vår jag-upplevelse. Egot är en central del för vår fysiska upplevelse och navigationsprogram. Men, en grundläggande funktion i egots program är rädsla, och den rädslan gör att egot kan uppfatta sig hotat och därmed agerar för att skydda sig själv vilket kan gå ut över andra. Egots rädslor och självförsvar kan ta sig uttryck i exempelvis avundsjuka, svartsjuka och motstånd mot förändring.

Det är lätt att dras med av egot och att identifiera sig med det, det är lätt för oss människor att tro att vi är egot och därmed tror vi på de berättelser, rädslor och känslor som egot skapar inuti oss. Men det är fullt möjligt att betrakta egot, för egot är en del inuti vårt jag, vår personlighet och medvetande, men det är inte allt som vi är.

När vi betraktar egot så upptäcker vi att vi är det som betraktar, vi blir medvetna om oss själva utifrån ett större perspektiv. Det jag, självet, som betraktar egot det är vårt medvetande, medvetande som är grunden inuti oss. Ju mer vi upplever och upptäcker vårt själv, jaget, medvetande så kan vi upptäcka att vi styrs mindre och mindre av egot, av rädslor och av bekräftelsebehov. Det kan vara en upplevelse av mer frihet och mer frid i sinnet, en expansion av det som vi är, upptäckten av vår inre sanna natur.

Men hur kan man betrakta egot? Hur blir man medveten om egot? Meditation är en väg, en meditation där vi sitter och betraktar oss själva och det som finns omkring oss, där vi lägger märke till tankar som kommer och går, känslor som kommer och går, upplevelser som kommer och som går. Vinden som rör träden, molnen som rör sig över himlen, regn, solen som tittar fram, vågor som rör sig på vattnet, doften av rosor… Att betrakta detta utan värderingar, utan etikett, utan värdering. Att för en stund lägga åt sidan tankar om ”bra” eller ”dåligt”, ”starkt” eller ”svagt”, för i stunden finns bara upplevelse, upplevelsen i sig självt.

Det är klart att egot vill sträva emot, egot vill bromsa, börja prata, börja skapa känslor och försöka få bort upplevelsen av nuet, så fortsätt bara att se och observera de tankar, känslor, upplevelse som händer inuti dig och med dig just nu. Och nu. Utan värderingar, utan tankar om tankar, utan något annat än upplevelse.

Lägg ner strävan efter mål för stunden, lägg ner prestation och lägg ner tankar om prestation. Det finns inga ”bra” eller ”dåliga”, ”bättre” eller ”sämre meditationer eller upplevelser av nuet, det finns meditation, det finns upplevelse. Låt det som upplevs finnas där, som det är. Just nu. Stanna i observerandet, stanna i frågan, ej i svaret.

Ju mer vi kan göra detta, desto mer får vi distans till egot inom oss och egots rädslor börjar släppa taget om oss, egot kan börja transformeras, förändras, när vi inte längre bekräftar egot.

Avsluta varje stunds meditativ betraktelse och observation av det som är, genom att fokusera på hjärtat, vara i hjärtat, känn kärleken till dig själv och expandera hjärtats energi – kärleksenergin – ut i din kropp och ut omkring dig, ut till de som nära dig, de som berör dig, de som behöver extra kärlek, låt ditt hjärta stråla ut från ditt inre till dig och ut från dig till dig och det och de som finns omkring dig.

Sitt och upplev…

Avsluta med att tacka dig själv för att du gav dig den här stunden, tacka livet och tacka de som vandrat före dig för att de har givit dig liv.

Jag hälsar medvetandet inom dig!

Raphael Mabo

Annonser

Raphael Mabo : Sommarsolstånd

Idag är det sommarsolstånd och därmed den längsta dagen på året, sen vänder det och går mot vintersolståndet som är den kortaste dagen och den längsta natten. Dessa solvändor uppmärksammas inte så mycket i vår kultur, men jag uppmuntrar till – för de som har möjlighet – att ta en stund och reflektera över det gångna halvåret, integrera det som varit, visa tacksamhet för livet och naturen, och känn närvaron med dig och livet. Samlas i cirkel kring en brasa eller tända ljus.

Jag önskar dig ett fint sommarsolstånd!

Raphael Mabo : Hitta styrka och fred

Det är lätt att säga att vi lever i oroliga tider nu. Våld, terror, människor som skadar andra människor, olika krig, bomber, explosioner, attacker… I dagens informationssamhälle har allt detta kommit närmare oss, olika händelser i världen är mer som att det händer i närheten av oss. Vi känner, vi oroas, vi blir ledsna och vi blir rädda – människors grymheter gentemot andra människor.

Jag känner med dem som drabbas av våld, jag gråter med de som gråter, jag känner sorg med de som sörjer en förlorad anhörig eller vän. Det finns över världen på olika sätt, olika former, och påminner oss om att vi alla är människor, vi alla känner, vi berörs. Inför våld och döden är vi alla lika sårbara, oavsett etnisk eller kulturell bakgrund, religiös tro eller icke tro, sexuell läggning eller könsidentitet, fattig eller rik.

Jag stänger ner sociala medier och går ut i naturen och andas. Det är så lätt känna hat och vilja attackera, angripa, möta våld med våld. Det är så lätt att kollektivt skuldbelägga människor. Terror, våld, krig – är komplicerat, det finns inga enkla svar. Det handlar både om varje individs egen psykiska hälsa, ansvar för sina egna handlingar, och om strukturer i samhället som diskriminerar och förtrycker och skapar konfliktytor.

Det som jag tror på och fortsätter att tro på, det som jag känner när jag går i naturen och ser den här planetens skönhet, grönska och allt liv som flödar här, det är att möter vi våld och hat och terror med våld, hat och terror så bygger vi bara vidare på det. Jag tror på kärlek, omsorg, solidaritet och att bygga ett samhälle baserat på mänsklighet, fred och respekt oavsett bakgrund.

Det kan vara överväldigande med informationssamhället, det är lätt att dras med i olika åsikter och drev. Jag tror på att det är viktigt att ta stunder ifrån dessa intryck, att ta en paus ibland och gå inåt. Meditation, inre resa, och lyssna på naturen som fåglarna och vinden. Se grönskan. Hitta kraft i naturen, hitta styrka, låt vinden, luften, naturens ljud rensa sinnet, låt stress rinna av.

Idag är det söndag, jag ser ut över grönskan. Det är regn i luften. Jag sitter och andas, är, observerar. Jag hoppas och jag tror på människan, på mänskligheten. På fred och samvaro, att bygga gemensamt och tillsammans. Det är tankar från mig idag.

Raphael Mabo : Kärlek framför hat, vänlighet framför aggression, hjälpsamhet framför våld.

Mina tankar går till alla i Stockholm just nu med anledning av dagens tragiska händelser. Låt oss känna hjärtat, dela sorgen, visa medkännande. Nu är tid för kärlek, det räcker med hat, det räcker med våld. Låt människor samlas i hjärtat, i fred, och med tända ljus – ljus som visar på tron och hoppet om en fredlig värld och en önskan om ro i människors själar.

Raphael Mabo : Harmoni mellan manligt och kvinnligt i den nya tiden

Det pågår en balansering i världen mellan manligt och kvinnligt. Nu menar jag manligt och kvinnligt – maskulint och feminint – som beteckning på två energier eller riktningar, det är ett symbolspråk för olika kvaliteter som vi alla har inom oss. Maskulin energi är den skarpa, utåtriktade, aktiva, enkelriktade energin, medan den feminina energin är mjuk, lugn, inåtriktad, lyssnande och sprids ut i alla riktningar samtidigt. Vi har detta i oss alla, i olika personliga blandningar, oavsett genusidentitet.

Den maskulina energin har dominerat över jorden under hundratals år, kanske till och med tusentals år, samtidigt som det finns enskilda samhällen med en annan balans (i Nordafrika finns tuarekerna där den feminina energin dominerar). Den feminina energin växer sig tydligare och starkare vilket gör att personer med överskott av maskulin energi reagerar genom att söka stärka sin maskulina energi. Detta påverkar attityder, värderingar, åsikter och beteenden.

En ökning av maskulin energi yttrar sig genom till exempel ökad intresse för nationalism, monokulturellt samhälle (ett land – en etnicitet), auktoritärt ledarskap, patriarkat, konservativsm, attacker och aggressioner på sociala medier som Facebook, det allt högre uppskruvade tonläget, polarisering i debatten, miljöförstöring (planeten jorden är feminin – moder Gaia – så miljöförstöring är den maskulina energin som attackerar den feminina energin).

Samtidigt med detta finns en annan riktning, som handla om jämlikhet, en mjukare och mer lyssnande samtalston, respekt för människor oavsett etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning eller genusidentifikaton, solidaritet och omsorg med varandra, omsorg om djuren och naturen, ekologi, demokrati – allt detta ser jag som en växande feminin energi som söker harmoni och balans.

Detta handlar om undermedvetna processer. Det är naturligt att förändringar upplevs obekvämt, att ett ifrågasättande av det man är van vid skapar rädsla, och att man försöker skydda sig själv. Men samtidigt som personer med överskott av maskulin energi söker skydda sig själva för att motstå förändringarna så ökar energin hos motrörelsen och den feminina energin ökar.

I människans och jordens utveckling är det dags för balans, en harmonisering mellan det maskulina och det feminina. Den tiden är kommen nu, världen strävar mot en jämnvikt även om det kanske inte upplevs så i världens skeenden just nu. Vi alla utvecklas i den process som är nu, för en del är utmaningarna större, för andra mindre. Det som händer och sker i världen nu hjälper oss att hitta vår inre harmoni och vi hjälper världen genom att finna harmoni.

Jag tror på att meditera, vara ute i naturen, vara nära med jorden, vara kreativ och låta det inre flöda, ta pauser från sociala medier och andas. Rör kroppen, rör sinnet. Skapa skönhet i ditt hem, lyssna på musik som ger dig en skön känsla, rå om dig själv genom god, närande mat. Tänk på att värna dig själv och din omgivning, i den utsträckning som du har möjlighet. Hedra både det maskulina och det feminina, tänk dig att din inre man och din inre kvinna dansar med varandra och ler. Bejaka dig!

Harmoni innebär trygghet, lugn, närvaro i nuet och att hela kroppen är med och våra olika sidor. Harmoni innebär en rik helhet. Det är dags för världen att släppa sin gamla riktning och gå in i en ny fas, en värld av helhet mer än separation. Var snäll, vänlig och omtänksam inför dig och din omgivning.

Jag önskar dig lycka och hopp med att hitta din harmoni.

Raphael Mabo : Vårens natur är helande andetag

Våren tycks komma tidigt i år. Solen skiner genom ett mjukt molntäcke och det känns som april. Jag tar fram jord, gräver i marken och förbereder en plantering. Kroppen mår bra av att röra sig. I luften hörs fåglar som sjunger och en hund längre bort visar sin röst. Genom fokus på kroppens rörelser med spaden, händerna i den fuktiga jorden och känslan av stenarna jag rör vid, så försvinner tankar längre bort. Sinnet blir mer stillsamt. Jag ser några skott redan har rest sig upp ur marken, några inslag av av orange invid en brun och fortfarande halvsovande gräsmatta. Än finns inga löv som susar i vinden.

I andetagens rikedom landar vi i livet, landar mer i oss själva. Utomhus en vårdag i mars och världen och samhällets problem, sociala mediers ofta högljudda röster, reklam och mediaintryck försvinner längre bort, blir mer distans. Världen är verklighet, i luften och jorden och att stå på en gräsmatta. Känna det liv som finns i varje människa, varje djur, varje träd och blomma, i varje väsen.

Det är vackert så. Just nu, och här.

Raphael Mabo : Vi går mot en ny vår

Månen lyser ner genom människans illusioner och blottar vår nakenhet. Månen talar med själen som vill visa sig ren och klar om dagen. I drömmarna vi får svaren.

Skuggorna döljer och förvrider det som är. Rädsla, sorg och förvirring i livet, i världen. Öppna upp för själen inuti, känn din egen kraft och gudomens ljus. Vandra framåt i kärlek och respekt. Vi har den här jorden och mänskligheten tillsammans.

Det är tid för mer kärlek och mindre av hat, mer glädje och samskapande, mindre av separation.

Händer som möter händer, låter oss se och känna bortom kultur, etnicitet, religioner. Låter oss se varje människa är, en människa. En annan du, en annan jag.

Jag ser snön falla, snön som dövar bullret i världen. Under väntar solrosor och vitsippor. Vi går mot en ny vår.